+420 731 098 788, +420 775 978 933 info@taraclinic.cz

Pravidla soutěže o TARA ceny na Facebooku a Instagramu OKO A IKI

Pravidla soutěže o TARA ceny na Facebooku a Instagramu OKO A IKI..
(dále jen „pravidla“)

1. Organizátor soutěže a soutěžní období

Organizátor soutěže, Organizátor soutěže,Veronika Szabóová, se sídlem U Kanálky 1585/9, Praha 2, PSČ: 120 00, IČO: 07663013 | Lucia Grófová, se sídlem Šimunkova 10, Praha 8, PSČ: 180 00, IČO: 7744129 | Ján Krehák, se sídlem Ostravská 631, Praha Letňany, PSČ: 199 00, IČO: 08154554, (dále jen „organizátor“), organizuje soutěž na sociálních sítích Facebook a Instagram s názvem „TARA SOUTĚŽ“ (dále jen „soutěž“), a to v období od 1. 11. 2022 do 5. 12. 2022 (dále jen „soutěžní období“). Podrobnosti soutěže jsou zveřejněny na sociální síti Facebook vždy prostřednictvím příslušného účtu OKO A IKI.

2. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové stránce „https://www.taraclinic.cz/soutez/“. Pro vyloučení všech pochybností, soutěž se koná pouze na sociální síti Facebook a Instagram a do soutěže se mohou zapojit pouze soutěžící prostřednictvím účtu na sociální síti Facebook a Instagram. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi zveřejňován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.
Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.

3. Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba, která má vytvořený aktivní účet na sociálních sítích Facebook a Instagram a současně nejpozději v den zapojení se do soutěže způsobem dle těchto pravidel dosáhla věku 18 let (dále jen „soutěžící“). Každý soutěžící se může soutěže účastnit pouze jednou.

4. Jak se soutěže platně zúčastnit?

Soutěžící musí ze svého osobní profilu sledovat facebookový či instagramový profil @okoaiki, dále musí dát ,,like, dané fotografii u příslušného příspěvku, kterým je soutěž vyhlášena. Odesláním ,,like, potvrzuje soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly soutěže.

5. Harmonogram soutěže

Soutěž probíhá od okamžiku vyhlášení 1. 11. 2022 – do konce přijímání soutěžících 5. 12. 2022 do 00:00 hodin – losování a zveřejnění výsledků soutěže do 13.12.2022 – předání výhry od 13.12.2022.

6. Ceny

Do této soutěže byli organizátorem vloženy následující ceny:

• 1. místo „OKO A IKI RELAX“

• 2. místo „RELAXAČNÍ MASÁŽ“

• 3. místo „TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA“ (dále jen „výhra“)

(výhra) obsahuje:

1 x OKO A IKI RELAX – Kosmetické ošetření spojené s Bachovou terapií je relaxační zážitek který, vám nejen rozjasní pleť, ale pomůže i s odbouráním strese a nabije Vás energií. Ošetření zahrnuje: diagnostiku a konzultaci, výběr esencí na míru, max 30 min. relaxační masáž aplikaci vhodných esencí, závěrečnou masku dle typu pleti a jednu lahvičku Bachovy esence s sebou.

1 x RELAXAČNÍ MASÁŽ – Relaxační masáž je prostředkem v boji proti stresu, napětí, vznikajícím traumatům a nemocem. Pomáhá uvolnit mysl i tělo, posílit vitalitu a zlepšiť fyzický a psychický stav organizmu. Délka masáže: max 60 min.

1 x TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA – Zoznamenie sa s TCM plus stimulacia akupunktúrnych bodov POPIS: akym sposobom funguje a pomaha TCM, co je fytoterapia, co je dietetika, ako prebieha diagnostika a nasledna liecba, harmonizacna akupunktúra, Délka trvání: max 45 min.

7. Losování a určení výherce

O výběru výherce se rozhodne losem. Losování proběhne po ukončení soutěže a to nejpozději do 13.12.2022.
Všichni soutěžící budou zařazeni do slosování, při kterém bude náhodným výběrem generátorů čísel podle pořadí laiků zvolen výherce.
Laiky budou číselně řazeny podle pořadí, ve kterém budou obdrženy.
U soutěžících se bude hodnotit splnění podmínek soutěže. Pokud se vylosuje soutěžící, který všechny podmínky soutěže nesplnil, bude z losování vyřazen a bude se losovat opakovaně.
Jméno výherce bude zveřejněno nejpozději do 14. 12. 2022 na facebookovém a instagramovém profilu @okoaiki.
Soutěžící, který bude náhodně vybrán generátorem čísel a splní všechny podmínky soutěže, získá výhru od organizátora soutěže.
Výherce bude prostřednictví soukromé zprávy svého facebookového nebo instagramového účtu, kterým se do soutěže přihlásil, vyzván k převzetí výhry, a to maximálně jedenkrát po vyhodnocení výsledků soutěže dle odst. 7 těchto pravidel. Výherce musí zareagovat na výzvu do tří pracovních dnů od zaslání výzvy. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat nebo odmítne výhru převzít či bude chtít výhru převzít jiným než organizátorem stanoveným způsobem, ztrácí právo na výhru a výhercem se stane další soutěžící vylosovaný způsobem dle odst. 7 těchto pravidel.
U dalšího vylosovaného výherce pak bude obdobným výše uvedeným způsobem udělena nebo neudělena výhra a tento postup se bude opakovat, dokud nebude cena udělena. Nepodaří-li se výherce určit výše uvedeným způsobem, nebude výhra udělena a propadá organizátorovi.

9. Práva a povinnosti organizátora

Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže změnit či doplnit, a to i bez předchozího upozornění a bez udání důvodu s účinností od okamžiku zveřejnění nového znění pravidel soutěže na webové stránce organizátora (https://www.taraclinic.cz/soutez). Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů.
Organizátor neodpovídá za jakékoliv technické či elektronické komunikační obtíže či závady (např. nedoručení oznámení o výhře) vzniklé v průběhu soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, nebo s jejich dostupností pro soutěžící.
Organizátor je oprávněn vyřadit ze soutěže soutěžícího, jehož příspěvek, kterým se do soutěže zapojil:
nesplňuje podmínky pro účast v soutěži;
obsahuje prvky násilí či pornografické prvky, či je jiným způsobem v rozporu s dobrými mravy a nebo obecně závaznými právními předpisy;
je způsobilý poškodit dobré jméno pořadatele, nebo jiných osob podílejících se na organizaci a pořádání soutěže;
je v rozporu s těmito pravidly.
Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyřazení soutěžících ze soutěže, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky.
Vyřazením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. O vyřazení ze soutěže bude soutěžící informován prostřednictvím soukromé zprávy svého facebookového, nebo instagramového účtu, kterým se do soutěže přihlásil.

10. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži každý soutěžící:

a) dává organizátorovi souhlas k uveřejnění jeho facebookového a instagramového účtu a ke zpracování osobních údajů souvisejících s použitím jeho facebookového a instagramového profilu, za účelem jeho účasti v soutěži, zejména k navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže, zasílání sdělení a informací o průběhu této soutěže, jakož i k dalším marketingovým a propagačním účelům.

b) dává organizátorovi v souladu se zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o zpracování osobních údajů“) a v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení (příp. přezdívka), facebookový a instagramový účet, které organizátorovi v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora, a to na dobu 5 let; souhlasí též se zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách (https://www.taraclinic.cz), pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. Organizátor je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích zejména z ustanovení § 29 zákona o zpracování osobních údajů a pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem o zpracování osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, omezení zpracování nebo výmaz svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li takový písemný požadavek doručen před jejím předáním; Udělený souhlas může soutěžící kdykoli odvolat na e-mailové adrese: info@taraclinic.cz.

c) stane-li se soutěžící výhercem, dává organizátorovi v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů, svůj výslovný souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne. Udělený souhlas může soutěžící kdykoli odvolat na e-mailové adrese: info@taraclinic.cz.

11. Závěrečná ustanovení

Soutěž pořádaná pořadatelem. není žádným způsobem organizována, sponzorována, spravována ani přidružena k žádné ze sociálních sítí, tedy ani k sociální sítí Instagram ani Facebook, a provozovatelé těchto sociálních sítí za soutěž a její průběh nenesou žádnou odpovědnost.
Účastí v soutěži nevzniká soutěžícím právní nárok na výhru. Soutěžící berou na vědomí, že výhra v soutěži není dle ustanovení § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění právně vymahatelná.
O případných námitkách soutěžících v souvislosti se soutěží rozhoduje organizátor. Námitky proti průběhu soutěže jsou soutěžící oprávněni zaslat písemně na e-mailovou adresu: info@taraclinic.cz, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne skončení soutěže. V uvedené lhůtě musí být námitka organizátorovi doručena. K opožděně podaným námitkám se nepřihlíží. Rozhodnutí organizátora o námitce je konečné.

Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.